Menu
home Ostatní Informace

Informace

 

 

Provozovna a sídlo firmy:

Luboš Matějů

       Prodejní doba
Krahulčí 127            Po   zavřeno        
CZ 588 56 Telč      Út   9 - 12 13.30 - 16
Telefon  : +420 604 474 424   St   9 - 12 13.30 - 16

E-shop: www.reznicke-potreby.cz   

  Čt   9 - 12 13.30 - 16

E-mail : mateju@reznicke-potreby.cz

  Pá   9 - 12 13.30 - 16
IČ: 74490419       So   9 - 11

                                                                    

Vybrané zboží lze u nás zakoupit dvěma způsoby, buď to u nás v prodejně na adrese Krahulčí 127, 588 56 Telč, kde se Vám dostane péče klasického kameného obchodu a nebo Vám prostřenictvím tohoto e-shopu zboží zašleme na Vámi uvedenou adresu. 


Pro nákup v našem e-shopu doporučujeme vždy před zakončením prováděného obchodu důkladně překontrolovat zda jste si vybrali správný a Vámi požadovaný artikl, množství a také způsob odběru zboží. Po postupném vyplění všech požadovaných údajů a důkladném překontrolování objednávky již postačí odeslat objednávku. Po odeslání objednávky Vám bude na Vámi uvedený e-mail zaslán potvrzující e-mail o zaevidování Vaší objednávky. 

 

Náš e-shop je v provozu od 2.12.2015 a prozatím obsahuje pouze malé procento zboží, které máme v nabídkovém sortimentu a proto v případě, když nenaleznete potřebné zboží nebo množství potřebného zboží, tak neváhete nám zaslat dotaz. Dotazy zasílejte na náš e-mail info@reznicke-potreby.cz, kde Vám rádi vaše dotazy zodpovíme. 

Fotografie použité v e-shopu mají pouze ilustrativní charakter a mohou se svým vyobrazením lišit od skutečného produktu, zejména barevnou odlišností.  

Těšíme se na Vaší návštěvu jak u nás v prodejně, tak v našem e-shopu. 


Internetového obchodu podnikatele s obchodní firmou Luboš Matějů, se sídlem Krahulčí 127, PSČ: 588 56 Telč, identifikační číslo osoby: 74490419, zapsaného v živnostenském rejstříku Městského úřad Telč, č.j. : ZIV/965/2015/Sp/3, sp. značka: ZIV/965/2015/Sp, pro prodej zboží prostřednictvím Elekronického obchodu umístěného na internetové adrese www.reznicke-potreby.cz

Obsah obchodních podmínek:
1. Základní údaje o elektronickém obchodu a jeho obchodních podmínkách
2. Vymezení pojmu Spotřebitel
3. Základní principy použití obchodních podmínek na kupní smlouvy o koupi zboží z Internetového obchodu
4. Postup pro objednávání zboží z Internetového obchodu
5. Uzavření kupní smlouvy o koupi zboží z Internetového obchodu
6. Cena zboží a Platební podmínky
7. Odstoupení od kupní smlouvy
8. Přeprava a dodání zboží
9. Práva z vadného plnění
10. Další práva a povinnosti smluvních stran
11. Ochrana osobních údajů
12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
13. Doručování
14. Závěrečná ustanovení
Příloha - Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

1. Základní údaje o elektronickém obchodu a jeho obchodních podmínkách
Těmito Obchodními podmínkami (dále "Obchodní podmínky") se řídí prodej a nákup zboží v Internetovém obchodě (dále "Internetový obchod") provozovaném podnikatelem s obchodní firmou Luboš Matějů (dále "Prodávající") na internetové adrese www.reznicke-potreby.cz
Internetový obchod provozuje Prodávající na webové stránce umístněné na internetové adrese www.reznicke-potreby.cz (dále jen „Webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu").

2. Vymezení pojmu Spotřebitel
1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím na straná jedné s jinou fyzickou osobou jako Kupujícím - Spotřebitelem na straně druhé prostřednictvím Elektronického obchodu Prodávajícího. Spotřebitelem se v souladu s § 419 Občanského zákoníku rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
2. Spotřebitel jakožto Kupující z Internetového obchodu (dále uváděn jako "Zákazník") se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Objednáním zboží Zákazník vždy potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkmi seznámil

3. Základní principy použití obchodních podmínek na kupní smlouvy o koupi zboží z Internetového obchodu
1. Tyto obchodní podmínky jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou Zákazník uzavírá s Prodávajícím ohledně objednaného zboží prostřednictvím Internetového obchodu.
2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (tedy není spotřebitelem).
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Ustanovení obchodních podmínek může Prodávající při dodržení podmínek stanovených právními předpis měnit či doplňovat. Na internetové adrese www.reznicke-potreby.cz Prodávající zveřejňuje vždy platné obchodní podmínky. Práva a povinnosti vzniklá podle předchozího znění obchodních podmínek nejsou jejich následnou změnou nijak dotčena. Pro použití příslušeného znění obchodních podmínek na kupní smlouvu je rozhodné datum uzavření kupní smlouvy (čl. 5 odst. 1) obchodních podmínek).

4. Postup pro objednávání zboží z Internetového obchodu
1. Zákazník může přistupovat do svého Webové rozhraní obchodu na základě své registrace. provedené na Webové stránce. Registrací získá Zákazník Uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet"), z něhož může provádět objednávání zboží z Internetového obchodu. V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány vždy za správné a důsledy nesprávnosti těchto údajů jdou k tíži Zákazníka
3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, zvolenými Zákazníkem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu; následky porušení této povinnosti jdou k tíži Zákazníka
4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet Zákazníka, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
6. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 7. Fotografie použité v e-shopu mají pouze ilustrativní charakter a mohou se svým vyobrazením lišit od skutečného produktu, zejména barevnou odlišností.

5. Uzavření kupní smlouvy o koupi zboží z Internetového obchodu
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu, příp. Webové stránce, je pouze informativního charakteru; Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupní smlouvy je vždy uzavřena za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 9) nebo odst. 10) těchto obchodních podmínek (t.j. přijetím (akceptací) Zákazníkovy Objednávky Prodávajícím, resp. souhlasem Zákazníka s náhradním řešením jeho původní Prodávajícím nepřijaté Objednávky). Ustanovení § 1732 odst. 2) Občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" Zákazník do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (vyplněný objednávkový formulář dle písm. a), b) a c) dále uveden jako „Objednávka").
5. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu Zákazník může měnit údaje, které do Objednávky vložil; Zákazník má možnost zejména zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
6. Odesláním řádně a pravdivě vyplněné Objednávky Zákazník stvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními podmínkami, způsobem dopravy a kupní cenou včetně způsobu úhrady za objednávané zboží a služby spojené s dodáním objednaného zboží.
7. Prodávající obdržení objednávky Zákazníkovi potvrdí zasláním přehledu obdžené objednávky elektronickou poštou, a to mailem na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka").
8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky).
9. Kupní smlouva o koupi zboží z Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká doručením přijetím (akceptace) Objednávky Prodávajícím Zákazníkovi. Prodávající zašle Zákazníkovi sdělení o přijetí Objednávky elektronickou poštou na mailovou adresu Zákazníka, uvedenou v Objednávce, příp. Uživatelském účtu.
10. V případě, že některý uváděný požadavek v objednávce nemůže Prodávající splnit, neprodleně informuje o této skutečnosti Zákazníka na jeho mailovou adresu a navrhne mu náhradní řešení jeho Objednávky. Souhlas Zákazníka s náhradním řešením objednávky musí být potvrzen prostřenictvím elektronické pošty. Souhlasem Zákazníka s náhradním řešením vzniká nový smluvní vztah nahrazující původní Objednávku, která tímto zaniká.
11. Prodávající může Objednávku, kterou již akceptoval, zrušit pouze z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby v procesu objednávání zboží.
12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy o koupi zboží z Internetového obchodu. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

6. Cena zboží a Platební podmínky
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Zákazník dle své volby uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Krahulčí 127, 588 56 Telč
b) v hotovosti na dobírku prostřednictvím přepravní společností při převzetí zboží dle své Objednávky
c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 103805303/2250 u banky Creditas, v měně Kč a vedený na jméno majtele účtu: Luboš Matějů

d) bezhotovostně převodem prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. IČO: 27924505 na základě smluvního ujednání mezi Prodávajícím a společností ComGate Payments, a.s. na účet Prodávajícího č. 103805290/2250 u banky Crditas, v měně Kč a vedený na jméno majtele účtu: Luboš Matějů

2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
5. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen při platně kupní cenu uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (viz čl. 5. odst. 8) těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Při platbě předem na účet Prodávajícího vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. Při nákupu na dobírku obdrží Zákazník daňový doklad - fakturu spolu s doručeným zbožím.
9. Veškeré náklady spojené s dodáním zboží zveřejněné na webových stránkách www.reznicke-potreby.cz jsou uváděné v Kč a jsou platné pro dodávky pouze v ČR. Dodání zboží do zahraničí bude kalkulováno dodatečně podle místa dodání, přičemž Prodávající je povinen Zákazníkovi tuto cenu za dodání oznámit ještě před odesláním objednaného zboží.
7. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7. odst. 1) těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník jako kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na adresu provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@reznicke-potreby.cz.
3. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11. těchto obchodních podmínek.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7. odst. 2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese zároveň náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7. odst. 2) obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodávající mu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.
8. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Přeprava a dodání zboží
1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.
3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a to i v případě nepřevzetí zásilky.
4. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

9. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí splňuje parametry uvedené v internetovém obchodě v době objednávky. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v čl. 9. odst. 2) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese jeho provozovny: Krahulčí 127, 588 56 Telč. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamované zboží.
5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může v mezích právních předpisů upravit reklamační řád Prodávajícího.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku
3. Způsob a podmínky mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@reznicke-potreby.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem (kupujícím) z kupní smlouvy.
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů je samostatně řešená v části informace pod zkratkou GDPR

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka.
2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Doručování
1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou adresu pro doručování druhé strany (čl. 14 odst. 5) obchodních podmínek) a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Zákazníka ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Zákazníkao či uvedenou Zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

14. Závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora Webové adrese Internetového obchodu.
4. Veškeré údaje zveřejněné na Webové stránce Prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na Webové stránce Prodávajícího nesmějí býti bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na Webové stránce a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.
5. Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek. Prodávající je oprávněn měnit sortiment nabízeného zboží. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek za podmínek čl. 3 odst. 5) těchto obchodních podmínek. Vyobrazení nabízeného zbožína Webové stránce mají pouze ilustrativní charakter a mohou se svým vyobrazením lišit od skutečného produktu, zejména barevnou odlišností.
6. Odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy zasláno písemnou formou a to poštou formou doporučeného dopisu, nebo elektronickou poštou na adresu info@reznicke-potreby.cz. Informace o odstoupení od smlouvy musí obsahovat evidenční číslo objednávky.
7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Luboš Matějů - řeznické potřeby, Krahulčí 127, 588 56 Telč, adresa elektronické pošty info@reznicke-potreby.cz, telefon 604 474 424.
8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který Zákazník může v případě potřeby použít.

8. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR): Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (Alternative Dispute Resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Příloha obchodních podmínek Internetového obchodu provozovaném podnikatelem s obchodní firmou Luboš Matějů na internetové adrese www.reznicke-potreby.cz

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
zpracovaný v souladu s § 1829, odst. 1) občanského zákoníku a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Text vzorového formuláře:
Odstoupení od smlouvy
Adresát:
Luboš Matějů- řeznické potřeby
Krahulčí 127
588 56 Telč
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ............................................... pod evidenčním číslem objednávky ................
Datum objednání: ...........................
Datum obdržení: ............................

Jméno a příjmení Zákazníka: .......................................................................................

Adresa Zákazníka: ........................................................................................................

Podpis Zákazníka: .......................................................
Datum: ................................

Poznámka: ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.4.2021
V Krahulčí dne 15.4.2021
Luboš Matějů

 

GDPR - informace "ZDE"

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

 • Jsme společnost Luboš Matějů, IČO 74490419, se sídlem Krahulčí 127 zapsaná u MÚ Telč pod spisovou značkou 370703/U2015/1062/Sp, která provozuje webovou stránku www.reznicke-potreby.cz, www.lmat.cz.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním těchto údajů budou pomáhat.

 Kontaktní údaje

 • Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420604474424 nebo na e-mail: info@reznicke-potreby.cz.

 Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží, zaslání inforamací o objednávce popř. zjištění upřesňujících informací týkajících se vzniklé smlouvy).

 • vedení účetnictví

 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 Cookies

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky k nám na web přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že tato data nám mohou poskytnout fakta pro zlepšení našich služeb.
 • Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.
 • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

 • Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména zajištěním PC ochrany proti vstupu třetích osob a stavebního řešení pro bezpečné uložení příslušných dokumentu obsahujících informace souvisejících s GDPR.
 • Funkčnost opatření byla prověřena interním auditem Kanceláří pověřenců pro ochranu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Předání osobních údajů třetím osobám

 • K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

 • Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

  Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

  Google

  Seznam

  Heureka

  Zboží

  účetní firma

  Ekonomický systém POHODA

 • Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

 Předávání dat mimo Evropskou unii

 • Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@reznicke-potreby.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 Právo na přenositelnost

 • Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

 • Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení požadovaného výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 • E-maily s inspirací, články, produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

 • Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

 • Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, která byla registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067373.